Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Żłobka Samorządowego Nr 27 w Krakowie. Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.


  Żłobek Samorządowy Nr 27 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zlobek27.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
• cel linku nie jest odpowiednio określony,
• załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
• pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

3. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Ochniowska.
 • E-mail: biuro@zlobek27.pl
 • Telefon: 12 648-26-46

Procedura wnioskowo-skargowa:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Teren placówki jest ogrodzony. Do budynku prowadzi główne wejście. Sale grup: I i II znajdują się na piętrze co jest barierą dla osób niepełnosprawnych fizycznie, a sale grup: III i IV znajdują się na parterze. Dojście na parter wymaga pokonania stopnia lub skorzystania z podjazdu
 • Wejścia do żłobka jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od ogrodu przez drzwi tarasowe, dostępne dla dzieci i pracowników żłobka w określonych godzinach. W budynku znajdują się dwa wejścia służbowe jedno od strony parkingu drugi ustułowane obok wejścia głównego (wejście do piwnic), przeznaczone wyłącznie dla pracowników żłobka.
 • Przy głównym wejściu zamontowany jest w domofon wizyjny, ułatwiający identyfikacje i kontakt z rodzicem\petentem bez konieczności wchodzenia do budynku.
 • Na piętrze bydynku znajduje sie korytrz z klatką schodową. Budynek nie posiada wind osobowych.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 • Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
 • Parking dla samochodów osobowych znajduje się na terenie ogrodzonym żłobka. Istnieje możliwość dojazdu dla karetki bramą wjazdową, oraz bramą boczną aż po samo wejście główne do budynku. Brak możliwości manewrowych dla pojazdów większych np. staż pożarna na terenie parkingu
 • W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.